این پروژه با همیاری و همراهی خیرین مزینانی به ویژه ورثه مرحومه بتول رفیعی که مبلغ اولیه آغاز ساختمان را به ارزش یکصد و پنجاه میلیون تومان اهدا نمودند و مرکز بهداشت و درمان خراسان رضوی و شهرستانهای سبزوار و داورزن در مزینان ساخته می شود که امیدواریم به زودی شاهد بهره برداری آن باشیم.